पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

Water Supply and Sanitation Department – पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

सरकारी योजनापाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

अटल भूजल योजनेमध्ये समाविष्ट ग्रामपंचायत व गावांची सुधारीत यादी !

राज्यातील भूजल क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने व भूजलाची गुणवत्ता व उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासन पुरस्कृत “अटल भूजल (अटल जल)

Read More
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामे

ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी जमीन/जागा उपलब्ध करण्याबाबत शासन निर्णय जारी !

राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या मागणी आधारीत धोरणांतर्गत विविध योजना तसेच बाह्य अर्थसहाय्यीत

Read More