Lok Sabha General Election Guidelines

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसामान्य प्रशासन विभाग

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 च्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना

संदर्भाधीन दि. ०५ मार्च, २०२४ च्या पत्राव्दारे सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी आपल्या प्रशासकीय विभागाच्या व आपल्या अधिनस्त कार्यालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर

Read More