mahapolice

वृत्त विशेषसरकारी कामे

पोलीस महासंचालक कार्यालयामधील दस्ताऐवजांची वर्गवारी ! Classification of documents in the office of the Director General of Police

महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड ऍक्ट 2005 मधील महत्वाची तरतूद. सदर कायद्यातील 4, 8 व 9 कलमे महत्वाची आहेत. सरकारी फाईल गहाळ

Read More