Scholarship Scheme for Higher Education

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागवृत्त विशेष

“महाराजा सयाजीराव गायकवाड-सारथी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना”

महाराष्ट्र राज्यातील अधिवासी असलेल्या “मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा” जातीतील गुणवंत मुला-मुलीना “महाराजा सयाजीराव गायकवाड-सारथी गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी

Read More