सरकारी कामेआपले सरकार - महा-ऑनलाईनजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेष

आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र नागपूर जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Nagpur District

नागपूर जिल्हयातील शहरी व ग्रामीण भागातील सध्या कार्यरत असलेल्या एकात्मिक नागरी सुविधा केंद्र (सेतु) महा ई सेवा केंद्र तसेच संग्राम केंद्रांना ‘आपले सरकार सेवा केंद्राचा दर्जा देवून अधिसूचीत करण्यात आलेले असून सदरची यादी नागपूर जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णयानुसार शहरी व ग्रामीण भागातील लोकसंख्याचे निकषानुसार रिक्त पदाची यादी जिल्हयाचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र नागपूर जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Nagpur District:

रिक्त असलेल्या जागी नवीन “आपले सरकार सेवा केंद्र चालविणेसाठी इच्छूक असलेल्या अर्जदाराकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. “आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना नागपूर जिल्हाचा संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार नागपुर जिल्हयातील C.S.C. (कॉमन सर्विस सेंटर) धारकांना व जिल्हयातील शहरी व ग्रामिण भागातील त्या भौगोलीक क्षेत्रात राहणारा कोणताही व्यक्ती ज्याचे केंद्र सुरु नसेल परंतू जो C.S.C. (कॉमन सर्विस सेंटर) S.P.V. (स्पेशल पर्पज व्हेहिकल) चे केंद्र मिळण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्जातील शर्ती पूर्ण करीत असेल, अशा व्यक्तीने दिनांक ६ मार्च २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालवधीत शासकीय कामकाजाचे दिवशी रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५.०० पर्यंत लेखी अर्ज अचूक व परिपूर्ण कार्यालयीन वेळेत सेतू विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर येथेच स्वतः उपस्थित राहुन अर्ज सादर करावे व पोचपावती घेण्यात यावी. ईमेल द्वारे अथवा आवक जावक विभागाद्वारे व इतर पदधतीने अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही. दिलेल्या नमूद तारखेनंतर कोणत्याही स्वरूपाचे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी.

आपले सरकार सेवा केंद्र चालविण्यासाठी प्राप्त अर्जाची छाननी पात्र / अपात्र व अंतिम केंद्राची प्रसिद्धी व याविषयी संपूर्ण माहिती नागपूर जिल्हाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल, त्यामुळे अर्जदारांनी दैनदिन नागपूर जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर भेट देवून माहिती मिळवावी, याविषयी कोणत्याही स्वरुपाचे दुसन्या प्रकाराने संवाद केला जाणार नाही. सदर ‘आपले सरकार सेवा केंद्र” देण्याबाबतचे सर्व अधिकार निर्णय जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा सेतू समिती यांना राहतील.

आपले सरकार सेवा केंद्र मिळण्यासाठी अटी व शर्ती (२०२३) :

१. महाराष्ट्र शासन, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक मातस १७१६/प्र.क्र.५१७/३९ दिनांक १९ जानेवारी, २०१८ मधील निकष, कार्यपध्दती, सुविधा, जबाबदा-या, कारवाईची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या अधीन राहून केंद्राची नियुक्ती करुन केंद्र कार्यान्वित केले जाईल. तसेच वेळोवेळी प्रसिद्ध होणारे शासन निर्णय/परिपत्रक/शुद्धीपत्रकात दिलेल्या सूचनांची काटेकारपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. त्याचा भंग केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता केंद्र बंद करण्यात येईल.

२. उमेदवारांकडे संगणक ज्ञानाबाबत ( MS-CIT/CCC) प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवार हा आपले सरकार सेवा केंद्राकरिता गुंतवणूकीचे दृष्टीकोणातून सक्षम असला पाहीजे.. उमेदवाराने संगणक साहित्य व इतर अनुषंगीक साहित्य व जागा उपलब्ध असल्याबाबतचा योग्य तो तपशिल जोडणे आवश्यक आहे.

3. CSC ID अस्तित्वात असणा-या, B2C सेवा देणा-या केंद्र चालकांनी अर्ज केल्यास त्यांचा प्राधान्याने आपले सरकार सेवा केंद्राकरिता विचार करण्यात येईल.

४. आपले सरकार सेवा केंद्र दर्जा प्रदान करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास ज्या केंद्राने मागील सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये B2C चे अधिक व्यवहार केले असतील अशा कॉमन सर्विस सेंटर या आपले सरकार सेवा केंद्राचा दर्जा पात्रतेसाठी प्राधान्याने विचार राहील तसेच अर्जदाराचे / केंद्र चालकाचे B2C व्यवहार समान असल्यास ईश्वर चिठ्ठी द्वारे पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल, याबाबत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा सेतू समिती यांचा निर्णय अंतिम राहील.

५. आपले सरकार सेवा केंद्र धारक म्हणून पात्र ठरल्यास एक महिन्याचे आत संबंधित पोलीस स्टेशनचे चारित्र पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.

६. आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज करणारा अर्जदार हा त्या गावातील शहरासाठी झोन मधील त्या भागासाठी जाहिरात देण्यात आलेली आहे. त्या भागात अर्जदाराचे केंद्र कार्यान्वित असावेत, जर त्या गावातील / शहरासाठी झोन मधील ज्या भागासाठी (नगर) जाहिरात देण्यात आलेली आहे. त्या भागासाठी अर्ज प्राप्त नसेल तर त्या लगतच्या त्या गावातील / शहरासाठी झोन मधील लगतच्या भागाच्या (नगरच्या) विचार करण्यात येईल. तसेच रिक्त जागेपासून केंद्रा जवळ असलेले CSC सेंटरचे अंतर व व्यवहाराची संख्या याचा विचार करण्यात येईल.

७. शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार केंद्र चालू ठेवणे शासनाने ठरवून दिलेले दरपत्रक कैद्रावर दर्शनी भागात प्रसिद्ध करणे, तसेच ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी न करणे शासनाने पुरविलेल्या आज्ञावलीचा (software). योग्य वापर, संरक्षण, व जतन करणे आवेदकांना बंधनकारक राहील.

८. आपले सरकार सेवा केंद्र है केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी नेमून दिलेल्या अधिसूचित ठिकाणीच चालविणे क्रमप्राप्त आहे. केंद्राचे ठिकाण बदलण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास गंभीर स्वरुपाची चूक समजून केंद्र रद्द करण्यात येईल.

९. संबंधित अर्जदार याना जिल्हयामध्ये (शहरी किंवा ग्रामीण भागात) फक्त एकाच ठिकाणी नव्याने आपले सरकार सेवा केंद्रा’ साठी अर्ज करता येईल. (एका पेक्षा जास्त केंद्रासाठी अर्ज भरल्यास अर्जावर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा सेतू समितीचे राहील.)

१० ग्रामीण व शहरी भागात नव्याने द्यावयाचा केंद्रासंदर्भात जिल्हा संकेतस्थळवर प्रसिद्ध असलेल्या रिक्त यादीनुसारच अर्ज सादर करावा इतर ठिकाणासाठी मागणी केलेस आपला अर्ज अपात्र ठरविण्यात येईल.

११. अर्जदार यांना अर्ज भरण्याबाबत काही अडचणी असल्यास त्यानी कार्यालयातील महा आयटी विभागाकडून अधिक माहिती प्राप्त करुन घ्यावी. इतर व्यस्थ व्यक्तीमार्फत अर्ज सादर करू नये तसे निदर्शनास आल्यास आपला अर्ज अपात्र ठरविण्यात येईल.

१२, आपले सरकार सेवा केंद्राना शासनाचे तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत वेळोवेळी देण्यात येणारे निर्देशांचे पालन करावे लागेल, तसेच उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांचे वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे लागेल. तसेच त्यांना केंद्राबाबत मागविलेला अहवाल तात्काळ सादर करावा लागतील.

१३. शासन निर्णयानुसार ठरवून दिलेल्या सेवा आपले सरकार सेवा केंदातून ऑनलाईन पध्दतीने देणे अनिवार्य राहील. याबाबत नागरीकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यांची गंभीर घेण्यात येईल व चौकशी करुन कार्यवाही करण्यात येईल.

१४. अर्जामध्ये भरलेली माहिती चूकीची आढळल्यास त्यांचा अर्ज रदद करण्यात येईल. त्यामुळे अर्ज भरताना व सादर करताना पुरेशी दक्षता घेण्यात यावी.

१५. सदरचे “आपले सरकार सेवा केंद्र नव्याने देणेबाबत कोणत्याही प्रकारची शासकीय फी स्वीकारली जात नसून संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य आहे. यासाठी त्रयस्थ व्यक्तीबरोबर अर्थिक व्यवहार झाल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही…

१६. परिपूर्ण भरलेला अर्ज दिनांक ६ मार्च २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत शासकीय कामकाजाचे दिवशी सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.०० या वेळेतच जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथील सेतू विभाग येथे सादर करून त्याची पोच पावती घ्यावी. इतर कोणत्याही मार्गाने आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

१७. प्राप्त अर्जापैकी कोणता अर्ज स्वीकारायचा, कोणता अर्ज नाकारायचा किंवा संपूर्ण प्रक्रिया कोणतेही कारण न देता रदद करण्याचे तसेच जाहिरातीमध्ये बदल तथा रिक्त असलेल्या जागेमध्ये बदल तथा जागा कमी अथवा वाढ करण्याचे निर्णय अधिकार मा. अध्यक्ष, जिल्हा सेतू समिती (जिल्हा ई-गव्हनन्स सोसायटी) तथा जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचेकडे राखून ठेवण्यात आले आहेत.

१८. ज्या कुटुंब मध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र पूर्वीपासूनच असेल अशा अर्जदाराचे अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

१९. सर्व प्रकराचे डीजीटल पेमेंट ला प्राधान्य दयावे लागेल. शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु ठेवावे लागेल. तसेच महाराष्ट्र माहिती महामंडळ यांनी नियुक्त केलेल्या तांत्रिक अधिकारी हे आपले सरकार सेवा केंद्र ची संपूर्ण चौकशी करु शकतील.

२०. आपले सरकार सेवा केंद्राकरिता कोणताही शासकीय परिसर मध्ये जागा अथवा कोणतेही साहित्य मिळणार नाही याची अर्जदाराने काळजी घ्यावी तसेच महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत १९ जानेवारी २०१८ च्या शासन निर्णयाला अधिन केंद्राची निवड व कार्यान्वित केल्या जाईल.

आवश्यक कागदपत्रे:

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र मिळण्यासाठी सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्र (स्वयंसाक्षांकित Self Attested) सोबत सादर करावयाची कागदपत्रे.

 • शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्राच्या (स्वयंसाक्षांकित) प्रती
 • १० वी गुणपत्रिका
 • १२ वी गुणपत्रिका
 • पदवीधर डिग्री
 • संगणक अर्हता प्रमाणपत्राच्या (स्वयंसाक्षांकित) प्रती
 • आधार कार्ड (स्वयंसाक्षांकित) प्रत
 • पॅन कार्ड (स्वयंसाक्षांकित) प्रत
 • जागेच्या मालकी हक्काची / भाडेतत्वावरची कागदपत्रे
 • कार्यान्वित असलेल्या नियोजीत जागेचे आतील व बाहेरील फोटो
 • CSC ID चे B2C व्यवहाराची संख्या व TEC / CSC चे प्रमाणपत्राच्या (स्वयंसाक्षांकित) प्रती

अर्ज करण्याचे कालावधी: दिनांक ६ मार्च २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ सायंकाळी ५ पर्यंत.

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या रिक्त जागा:

 • आपले सरकार सेवा केंद्राच्या रिक्त जागा नागपूर शहर मार्च २०२३ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
 • आपले सरकार सेवा केंद्राच्या रिक्त जागा नागपूर ग्रामीण मार्च २०२३ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या अर्जाचा नमुना:

 • नागपूर शहर – आपले सरकार सेवा केंद्राच्या अर्जाचा नमुना पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
 • नागपूर ग्रामीण  – आपले सरकार सेवा केंद्राच्या अर्जाचा नमुना पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

अधिकृत वेबसाईट: अधिकृत वेबसाईट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – CSC सेंटर साठी असा करा ऑनलाईन नोंदणी अर्ज (Common Service Centres)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.