अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५४ नुसार)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी आपण या लेखात सविस्तर पाहणार आहोत.

Read more