अवकाळी नुकसान भरपाई

कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनामहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

अवकाळी नुकसान भरपाई दुप्पट दराने मिळणार

राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ४८ (२) अन्वये राज्य

Read More