ग्रामीण परसबाग शेळी विकास योजना अहिल्या शेळी योजना; ९०% अनुदानावर १० शेळ्या १ बोकड

राज्यात शेळी पालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण परसबाग शेळी विकास योजना अहिल्या शेळी योजना सुरु करून ९०% अनुदानावर १० शेळ्या

Read more