कृषीपंप

उद्योग उर्जा व कामगार विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

कुसुम सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान वितरीत २०२४ !

राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानातंर्गत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी

Read More