गाळप हंगाम 2023-24 साठी ऊसदर धोरण

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

एफ.आर.पी. प्रमाणे गाळप हंगाम 2023-24 साठी ऊसदर धोरण

केंद्र शासनाने दिनांक ०६/०७/२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे, गाळप हंगाम २०२३-२४ साठीचा किमान एफआरपी ऊसदर प्रसिध्द केलेला आहे. सदर अधिसूचनेद्वारे जाहिर केलेला

Read More