ग्रामपंचायतची मालमत्ता व निधी

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेष

ग्रामपंचायतची मालमत्ता व निधी ( महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५५ ते ५९ नुसार )

आवण या लेखात ग्रामपंचायतची मालमत्ता व निधी मध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ५५ – मालमत्ता पट्ट्याने देण्याची, तिची विक्री करण्याची

Read More