पीकनिहाय पीक कर्ज दर

वृत्त विशेषकृषी योजना

पीकनिहाय पीक कर्ज दर २०२१ : खरीप पीक कर्ज २०२१-२०२२ वाटप सुरू

महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र.सीसीआर/१४१०/प्र.क्र.७२३/२- स दि.०८ जून २०११ व सुधारीत शासन निर्णय क्र.सीसीआर/१११३/प्र.क्र.६०१/ २ – स दि.५ मे २०१४

Read More