महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना; शेतकरी कर्ज माफी अपात्र यादी

राज्यात शेतकरी हे शेती आणि शेतीशी निगडित कामांकरिता व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतात. तसेच विविध भागात

Read More