रमाई आवास योजना

घरकुल योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

रमाई आवास योजना : राज्यात ग्रामीण भागात व शहरी भागात १ लाख ३६ हजार २४७ घरकुल उभारणीच्या उद्दिष्टास राज्य शासनाची मंजुरी

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणीच्या स्वप्नाला पूरक असलेल्या रमाई आवास घरकुल या

Read More