शासकीय दाखले

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी कामे

शासकीय दाखल्यांसाठी लागणारे कागदपत्रे

दहावी-बारावीचे नुकतेच निकाल लागले आहेत. निकालानंतर पुढील शैक्षणिक कामांसाठी लागणाऱ्या दाखल्यांकरिता विद्यार्थी व पालकांची लगबग सुरु झाली आहे. तहसिल कार्यालये,

Read More