सफाईगार भरती

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

अमरावती जिल्हा न्यायालयात सफाईगार पदाची भरती २०२२ – District Court Amravati Recruitment 2022

अमरावती जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील “सफाईगार” या पदाकरीता सुधारीत वेतन संरचनेत वेतनस्तर एस -१ रुपये १५,००० – ४७६००/- व अधिक नियमानुसार

Read More