dvet

वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

आय.टी.आय प्रवेश प्रक्रिया – ITI Admission Online 2023

राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत (Craftsman Training Scheme) ऑगस्ट २०२३ सत्रातील प्रवेश हे केंद्रीय

Read More
नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांर्गत भरती – DVET Recruitment 2022

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (Govt. ITI) विविध

Read More
वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

आयटीआयसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरु – ITI Admission Online 2022

राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत (Craftsman Training Scheme) ऑगस्ट २०२२ सत्रातील प्रवेश हे केंद्रीय

Read More