Fal pik vima labharthi yadi

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

फळ पीक विमा लाभार्थी यादी २०२०

सन २०२० मध्ये विविध नैसर्गिक आपत्ती मुळे नुकसान झालेल्या व क्लेम केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना AIC of India कडून विमा परतावा

Read More