MIDC Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात भरती – MIDC Recruitment 2023

औद्योगिक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ संवर्गातील क्रियाशील अभियंता (स्थापत्य), उपअभियंता (स्थापत्य), उपअभियंता (विद्युत / मी),

Read More