MSAMB

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

शेतमाल तारण कर्ज योजना

राज्यात कृषि पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणा बरोबरच सुसूत्रता आणि समन्वय आणण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम करत आहे.

Read More