NA

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

असेल परवानगी बांधकामाची, गरज नसेल बिनशेती (NA) परवान्याची!

जमीन एनए करण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महसूल आणि वन विभागानं 23

Read More
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदामहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामे

आता या प्लॉटला (NA) अकृषिक परवानगीची गरज नाही !

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ अन्वये शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणाच्या कोणत्याही जमिनीचा कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता

Read More
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामे

आता गावठाण लगतच्या जमिनीसाठी (NA) बिनशेती परवानगीची गरज नाही ! (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 42 (ब), (क) व (ड) मधील तरतुदीनुसार)

सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० अन्वये, कोणत्याही क्षेत्रामध्ये अंतिम विकास योजना प्रसिध्द केल्यावर, अशा ठिकाणी अनुज्ञेय असलेल्या वापरासाठी

Read More
वृत्त विशेषमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

Non Agriculture plot : जमीन बिगर शेती (NA plot) कशी करायची? जाणून घ्या सविस्तर प्रक्रिया !

आपण या लेखामध्ये जमीन NA (बिगर शेती) कशी करायची याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत. आजच्या काळामध्ये विकासासाठी, राहण्यासाठी, उद्योग व्यवसायासाठी

Read More