womenchild

जिल्हा परिषदनोकरी भरतीमहिला व बाल विकास विभागवृत्त विशेष

अंगणवाडी सेविका मदतनीस भरती (सांगली) – Anganwadi Bharti 2024

महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : एबावि-2022/ प्र.क्र.94/का.6 दिनांक 02 फेब्रुवारी, 2023 नुसार एकात्मिक बाल

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमहिला व बाल विकास विभागवृत्त विशेष

अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल, महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय जाहीर !

अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा, याकरीता दि. १७/०१/२०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासन निर्णय, महिला

Read More
वृत्त विशेषसरकारी योजना

मुंबई शहर जिल्ह्याच्या महिला व बालविकास विभागास बाल न्याय निधी उपलब्ध; अर्ज करण्याचे आवाहन

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल संकिर्ण प्रकरणात देण्यात आलेल्या आदेशान्वये सर्वोच्च न्यायालयाने महिला व बाल विकास विभागास बाल न्याय निधी उपलब्ध करून

Read More
वृत्त विशेषसरकारी योजना

महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांसाठी 15 फेब्रुवारीपर्यत अर्ज करण्याचे आवाहन

ग्रामीण महिला व मुलींसाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला बाल विकास विभागामार्फत वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. इच्छूक व पात्र लाभार्थ्यांनी या

Read More