आदिवासी विकास विभाग

आदिवासी विकास विभागनोकरी भरतीवृत्त विशेष

एकात्मिक आदिवासी विकास विभागात भरती – Tribal Recruitment

आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदआ-३८१७/प्रक्र.१३९/का. १५ दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेला असून शासन

Read More
आदिवासी विकास विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

महिला बचत गटांना शेळी गट वाटप !

आदिवासी बांधवांची उपजीविका पावसावर आधारित शेती असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते. शेतीबरोबरच शेतीशी निगडीत

Read More
आदिवासी विकास विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना – Pradhan Mantri Van Dhan Vikas Yojana

प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र ही योजना केंद्र शासनाने कार्यान्वित केली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचित नमूद केलेल्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्र

Read More
आदिवासी विकास विभागवृत्त विशेषसरकारी योजना

या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंऐवजी थेट रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा !

राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांसाठी व त्यामधील विद्यार्थ्यासाठी विविध वस्तू/साहित्य खरेदीसाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये विविध स्तरावर

Read More