महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा तिसरा हप्ता अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही योजना घोषित करण्यात आली. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत देण्यात येणा-या प्रति वर्ष, प्रति शेतकरी रु.६०००/- या अनुदानामध्ये राज्य शासनाची आणखी रु.६०००/- इतक्या निधीची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यास संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सदर योजने अंतर्गत लाभार्थीना लाभ अदा करणेसाठी एक व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात येणा-या राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी एक अशी एकूण दोन स्वतंत्र बचत खाती उघडण्यास संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तुत योजने अंतर्गत संदर्भ क्र. (३) अन्वये पहिला हप्ता (माहे एप्रिल ते जुलै) लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी रु.१७२० कोटी इतका निधी तसेच संदर्भ क्र. (४) अन्वये दुसरा हप्ता (माहे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर) लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी रु.१७९२ कोटी इतका निधी अशा प्रकारे एकूण रु.३५१२ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता संचालक (वि.प्र.), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने अंतर्गत तिसरा हप्ता (माहे डिसेंबर ते मार्च) लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी रु.२००० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा तिसरा हप्ता अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता शासन निर्णय:

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने अंतर्गत तिसरा हप्ता (माहे डिसेंबर ते मार्च) लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी रु.२००० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी संदर्भ क्र. (१) च्या शासन निर्णयात नमूद व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकांमधील तरतूदीनुसार खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.

उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्त (कृषि) शासनास सादर करतील.

प्रस्तुत योजनेच्या प्रयोजनार्थ आयुक्तालय स्तरावर आयुक्त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी व सहाय्यक संचालक, लेखा-१, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय : नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत तिसरा हप्ता लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी रु.2000 कोटी इतका निधी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा दुसरा हप्ता अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.