अटल बांबू समृध्दी योजना

महसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

अटल बांबू समृध्दी योजना – Atal Bamboo Prosperity Scheme

बांबू हे एक बहुपयोगी वनउपज असून आर्थिकदृष्टया अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास “हिरवे सोने” (Green Gold) असे संबोधले जाते. त्याचे गरीबांचे

Read More