ग्रामपंचायत ग्रामविकास समित्या

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेष

ग्रामपंचायत ग्रामविकास समित्या व लाभार्थीस्तर उपसमिती (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४९ व ५० नुसार)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४९ व ५० नुसार ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामविकास समित्या व लाभार्थीस्तर उपसमिती स्थापन केलेल्या असतात. कलम ४९

Read More