जमीन भूसंपादन

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदावृत्त विशेषसरकारी कामे

जमीन भूसंपादन प्रकरणी मोबदला रकमेत कपात

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग सन्मुख जमिनीच्या भूसंपादन प्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना अवलंबावयाची कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आणि

Read More