जलमार्ग बांधणे कायदेशीर तरतूद

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदावृत्त विशेषसरकारी कामे

दुसऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीमधून पाईपलाईन टाकायची असेल तर? जलमार्ग बांधणे, पाईपलाईन व पाट करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद विषयी सविस्तर माहिती

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 49 अन्वये, दुसऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीमधून पाईपलाईन व पाट, जलमार्ग बांधण्यासंबंधीचे उपबंध अंतर्भूत करण्यात

Read More