जातीचा दाखला

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी कामे

जातीचा दाखला ऑनलाईन कसा काढायचा? Apply Online for Caste Certificate

आपण ज्या जातीचे आहोत ती प्रमाणित करणारा सरकारी दस्त ऐवज म्हणजे जातीचा दाखला. जेव्हा नागरिक विशीष्ट प्रवर्गातील असेल तेव्हा जातीचे

Read More