प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना

वृत्त विशेषसरकारी योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY); योजने अंतर्गत अनुदान म‍िळणेसाठी प्रस्ताव

मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबवत आहे – ही योजना भारतातील मत्स्यव्यवसाय

Read More