प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनसरकारी योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना – Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन ही एक असंगठित कामगार (यूडब्ल्यू) च्या वृद्धावस्था संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी योजना आहे. असंघटित कामगार (यूडब्ल्यू)

Read More