बालहक्क आयोग

वृत्त विशेष

बालहक्क आयोगाकडे दाद कशी मागायची?

बालहक्काचे संरक्षण करण्याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या तत्त्वानुसार महाराष्ट्रात बालहक्क संरक्षणासाठी आयोग नेमण्यात आला आहे. लिंग, धर्म, जात कोणतीही असो, सर्व

Read More