मराठा आरक्षण

वृत्त विशेष

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारचा अध्यादेश

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे

Read More