रास्तभाव धान्य दुकानासाठी अर्ज सुरु 2023 – पुणे जिल्हा

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मुंबई यांजकडील शासन निर्णय क्र. राभादु १७१६ / प्र.क्र .२३ ९/ नापु -३१,

Read more

रास्तभाव धान्य दुकानासाठी अर्ज सुरु – कोल्हापूर जिल्हा

जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागासाठी एकूण 29 नवीन रास्तभाव धान्य दुकानांसाठी सन 2022 सालचा जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात आला आहे. इच्छुक

Read more