शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अनुदान वाटप

कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अनुदान वाटप सुरू; शासन निर्णय जारी – 2021

राज्यात माहे जानेवारी ते फेब्रुवारी, २०२१ या कालावधीत गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्याचे निर्दशनास आले होते. त्यामुळे शेतीपिकांच्या

Read More