शेतक-यांनी वखार महामंडळाच्या गोदामाचा लाभ घेण्याचे आवाहन

कृषी योजनावृत्त विशेष

शेतक-यांनी वखार महामंडळाच्या गोदामाचा लाभ घेण्याचे आवाहन !

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक उपक्रम महामंडळाद्वारे शेतीमाल तसेच शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे, किटकनाशके याची शास्त्रोक्त पध्दतीने सुरक्षित

Read More