समृद्धी लेबर बजेट

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

मनरेगाच्या विविध योजनांसाठी समृद्धी लेबर बजेट 2022-23 वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याचे नियोजनाबाबत शासन निर्णय जारी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा २००५ च्या उपकलम ६, सेक्शन १४ नुसार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी महात्मा

Read More