१० वर्षाच्या खरेदी व्यवहाराची होणार चौकशी

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GR

या जमिनीच्या मागील १० वर्षाच्या खरेदी व्यवहाराची होणार चौकशी, शासन निर्णय जारी

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०१७ च्या पहिल्या अधिवेशनात श्री.सुरेश धानोरकर (वरोरा) विधानसभा सदस्य यांनी “रामपूर (ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर) येथील सर्वे क्रमांक ६६/२

Read More