apprenticeshipindia

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी योजना

राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (NAPS) National Apprenticeship Promotion Scheme in Marathi

कुशल कारागीरास आवश्यक असलेले पायाभूत प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये दिल्यानंतर उद्योगात असणाऱ्या प्रक्रियांमध्ये लागणारी यंत्रसामुग्री तसेच नवीन व आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार

Read More