राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (NAPS) National Apprenticeship Promotion Scheme in Marathi

कुशल कारागीरास आवश्यक असलेले पायाभूत प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये दिल्यानंतर उद्योगात असणाऱ्या प्रक्रियांमध्ये लागणारी यंत्रसामुग्री तसेच नवीन व आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार

Read more