Dr. Panjabrao Deshmukh Vasatigruh Nirvah Bhatta Yojana

वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीसरकारी योजना

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना – Dr. Panjabrao Deshmukh Vasatigruh Nirvah Bhatta Yojana

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय तसेच अशासकीय अनुदानित, अंशत: अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयामध्ये व अकृषि विद्यापीठे व त्या विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या

Read More