ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत सविस्तर माहिती

आपण या लेखात ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत शासन निर्णय 2015/शुद्दीपत्रक 2018 – झेडपीए-/प्र.क्र.10/वित्त-9 नुसार सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. ग्रामपंचायत संस्थांचे बळकटीकरण

Read more
error: Content is protected !!