Gram Panchayat

जिल्हा परिषदनोकरी भरतीमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेष

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून १० टक्के पदे जिल्हा परिषद सेवेत भरती

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना, ग्रामविकास विभाग क्र. व्हीपीएम-२००४/प्र.क्र.२६१/पंरा-५, दि.१९ ऑगस्ट, २००५ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २००५ मधील

Read More
जिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत बंधित ग्रँटच्या (टाईड) दुस-या हप्त्याचा निधी जमा

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सन २०२१-२२ च्या बंधित ग्रँटच्या (टाईड) दुसऱ्या हप्त्यापोटी

Read More
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत दुस-या हप्त्याचा निधी जमा

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२१-२२ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रँट)

Read More
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेष

ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत सविस्तर माहिती

आपण या लेखात ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत शासन निर्णय 2015/शुद्दीपत्रक 2018 – झेडपीए-/प्र.क्र.10/वित्त-9 नुसार सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. ग्रामपंचायत संस्थांचे बळकटीकरण

Read More