MANREGA

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी कामे

मनरेगा योजनेंतर्गत कामांवरील हजेरीपट (e-muster) ग्राम पंचयातस्तरावरून निर्गमित करण्याची कार्यपध्दती !

महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (सुधारित सन २०१४) पासून रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. केंद्र शासनाने

Read More