महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा निकाल जाहीर २०२२ – MahaTET Exam Result

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दि.२९/११/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MahaTET ) २०२१ पेपर (इ. १ली ते ५

Read more

संगणक टंकलेखन ऑनलाईन परीक्षा २५ जुलैपासून (GCC-TBC)

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचेमार्फत शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) व स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग इन्स्ट्रक्टर्स अॅण्ड

Read more