Stand up India scheme

सरकारी योजना

स्टँडअप इंडिया योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

स्टँडअप इंडिया योजनेंतर्गत २०२१-२२ या वर्षासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यामधील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजकांनी परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्याचे समाज कल्याणच्या

Read More