SWCD Maharashtra Recruitment

नोकरी भरतीमृद व जलसंधारण विभाग

मृद व जलसंधारण विभागात 670 जागांसाठी भरती – SWCD Maharashtra Recruitment 2023

महाराष्ट्र शासन मृद व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०१८/प्र.क्र.१८/जल-२ दि.१९/१२/२०२२ तसेच शासन शुध्दीपत्रक दि. १४/०७/२०२३ व दि.२०/०१/२०२३ कडील शासन पत्र

Read More