कृषि सेवक

वृत्त विशेषजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी कामे

कृषि सेवक, ग्रामसेवक आणि शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ !

मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषि सेवक, ग्रामसेवक आणि शिक्षण सेवकांच्या मानधन / निश्चित वेतनात वाढ करणेबाबत” मंत्रालय, मुंबई येथे

Read More