प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान योजना

वृत्त विशेषउद्योगनीतीसरकारी योजना

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान योजना

राज्यातील सर्व इच्छुक उमेदवारांना त्यांच्या रुचीच्या क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना अधिक मागणी असलेल्या उद्योग, सेवा व तत्सम क्षेत्रात रोजगार

Read More