मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गास दरमहा ठोक भत्ता मंजूर

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवित्त विभागवृत्त विशेषसरकारी कामे

मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गास दरमहा ठोक भत्ता मंजूर

मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाच्या कामकाजाचे विशिष्ट स्वरुप व त्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या मागण्या लक्षात घेता मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गास दरमहा ठोक भत्ता

Read More