मनरेगा हजेरीपट

ग्राम विकास विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

ग्रामरोजगार सेवक मनरेगा हजेरीपट (e-muster) निर्गमित करणार

महाराष्ट्र राज्यात सन १९७७ (सन २००६ मध्ये बदल केल्यापासून) रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेंतर्गत महात्मा गांधी

Read More