वाढीव मानधन

ग्राम विकास विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

महिला बचत गटांच्या महिलांसह सखी यांना देण्यात येणार वाढीव मानधन

संभाजीनगर येथील दिनांक १६.०९.२०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यरत समुदाय संसाधन व्यक्तीं (Community Resource

Read More